illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

Univerzálna pokladnica - uniPOS

        Program uniPOS je nová pokladničná aplikácia v balíku maloobchodných aplikácií ISM a je vhodný ako náhrada programu KACE, ktorého vývoj bol ukončený. Tento program premení klasický počítač alebo notebook na registračnú pokladnicu, so všetkými základnými a množstvom rozšírených funkcií. Ovládanie programu je veľmi intuitívne a ergonomické. Program poskytuje možnosť pripojiť všetky typické prídavné zariadenia registračnej pokladnice - snímač čiarového kódu, pokladničná zásuvka, zákaznícky displej, pokladničná váha, platobný terminál atď.

        V základnom režime umožňuje uniPOS predaj tovaru z vopred pripraveného zoznamu tovarov podľa kódu tovaru alebo jeho čiarového kódu, platbu za nákup všetkými bežnými platobnými prostriedkami vrátane platobných kariet, stravných a nákupných poukážok. Poskytuje presné informácie o predanom tovare, tržbe a hotovosti pokladnice. Podrobnejšie informácie o funkčných vlastnostiach programu uniPOS sú uvedené na konci tohto dokumentu.

         Používateľské rozhranie uniPOS je možné ovládať myšou alebo klávesnicou. Ovládanie klávesnicou je prispôsobené tak, aby bolo v maximálne možnej miere kompatibilné s pokladničnými aplikáciami KASA a KACE. V blízkej budúcnosti bude možné ovládať program uniPOS aj prostredníctvom dotykovej obrazovky.

        Program uniPOS je možné používať na samostatnej pokladnici v autonómnom režime. V predajniach s viacerými pokladnicami je možné vytvoriť sieťové prepojenie pokladníc a prevádzkovať ich v režime nadradená/podradená pokladnica. Riadiaca pokladnica (nadradená/master) sa používa na naplnenie a aktualizáciu údajov používaných pri predaji na všetkých riadených pokladniciach (podradená/slave). Na riadených pokladniciach nie je možné tieto údaje meniť, čím sa zabezpečí ich jednotnosť a konzistencia na všetkých pokladniciach.

        Program uniPOSu spĺňa požiadavky zákona č. 289/2008, ktorý vyžaduje od 1.1.2012 povinné použivanie fiškálnych tlačiarní. UniPOS spolupracuje s fiškálnymi tlačiarňami SoftipFT a Bowa FMPegas06. Fiškálna tlačiareň obsahuje vlastný fiškálny displej, ktorý je možné použiť aj ako zákaznícky displej. K fiškálnej tlačiarni je možné priamo pripojiť aj pokladničnú zásuvku. Fiškálna tlačiareň sa skladá z účtenkovej tlačiarne a fiškálneho modulu, pričom je možné využiť aj existujúcu účtenkovú tlačiareň, ktorá sa používala doteraz s aplikáciou KACE v prípade, že spĺňa stanovené technické požiadavky.

       

        Program uniPOS v súčasnosti spolupracuje s nasledujúcimi prídavnými zariadeniami pokladnice, pričom ďalšie zariadenia sa postupne pridávajú:
 

Snímač čiarového kódu všetky bežne dostupné laserové a CCD snímače čiarového kódu so sériovým alebo USB rozhraním(napr. Metrologic MS951, Symbol LS2208, PSC Duet,...)
Zákaznícky displej ELCOM ED-2500, ED-5000, Samsung Bixolon rady BCS, WAL-L-01
Pokladničná zásuvka všetky bežne dostupné zásuvky s ovládaním na 4-tom alebo 5-tom pine
Pokladničná váha váhy s protokolom TISA alebo CasMorcan
Platobný terminál Hypercom firmy Sonet, Keycorp firmy AXA, DIONICA Omero
Čítačka magnet. kariet WTK-2

        Súčasťou programu sú aj univerzálne ovládače, ktoré umožňujú ich použitie so zariadeniami iných výrobcov v prípade ze sa dajú konfigurovať prostredníctvom ESC príkazov a voliteľných parametrov.

        Program uniPOS je určený pre grafické operačné systémy Windows (POS READY 2009, XP 32-bit, Vista 32-bit, Windows 7 32-bit a 64-bit) a Linux (32-bit). Je vytvorený v programovacom jazyku Java a na bezpečné ukladanie údajov využíva internú SQL databázu (HSQLDB) alebo lokálny SQL databázový server. Podporované databázové servery sú:

 • Microsoft SQL 2005 alebo 2008, postačuje bezplatná edícia Express
 • PostgreSQL (testované na verzii 8.4.3)


Hlavné funkčné vlastnosti

 • podporuje predaj prostredníctvom registračných / produktových / katalógových / čiarových kódov zadaných prostredníctvom klávesnice, čiarových kódov zosnímaných snímačom čiarových kódov alebo vyhľadaním podľa rôznych kritérií (napr. názov) v zozname predajných položiek
 • umožňuje definovať rôzne formy úhrady: hotovosť, platobná karta, poukážka, šek, prevodný príkaz, dobierka v rôznych menách (s kurzom nastaveným v kurzovom lístku)
 • umožňuje zadávanie rôznych foriem úhrady nákupu bez obmedzenia až do úplnej úhrady (kombinované platby)
 • poskytuje možnosť definovania rôznych typov zliav, resp. prirážok, hodnotové alebo percentuálne,na položku alebo medzi-súčet
 • predajné položky - produkty a partnerov umožňuje zaradiť do počtom neobmedzených kategórií, stromovej štruktúry bez obmedzenia hĺbky vnorenia
 • umožňuje definovať predajné ceny v rôznych menách, cena môže byť pevná, otvorená alebo predplnená
 • k produktom je možné definovať varianty a doplnkové evidencie (napr. výrobné čísla, dátumy spotreby a pod.)
 • produkty môžu byť typu: tovar, služba, vratný obal, balíček, zostava, položka s viazanými položkami alebo poukážka
 • poukážky ako typ platobného prostriedku je možné pridať počas zadávania položiek nákupu zosnímaním ich čiarového kódu alebo zadaním kódu
 • umožňuje realizovať vklady a výbery hotovosti a vytvorenie pokladničnej súpisky
 • poskytuje prehľady vystavených dokladov / účteniek v štruktúrovanej aj textovej forme
 • zabezpečenie vykonania uzávierok pokladníkov, denných uzávierok a prehľadových alebo mesačných uzávierok (podľa požiadavky aktuálne platnej legislatívy)
 • poskytuje aktuálny a denný finančný prehľad pokladníka a pokladnice
 • umožňuje definovať jednotkovú hmotnosť položky, na základe ktorej sa zobrazuje celková hmotnosť nákupu
 • podporuje používateľsky definované klávesové skratky na vyvolanie služieb programu alebo pridanie produktu / zľavy / partnera do dokladu pri predaji
 • umožňuje súčasné prihlásenie a striedavú obsluhu viacerých pokladníkov prostredníctvom prepínania prihlásených používateľov, umožňuje zvoliť oddelené sledovanie hotovosti jednotlivých pokladníkov
 • umožňuje definovať presnosť (počet desatinných miest) jednotlivých číselných údajov (ceny, množstvá, kurzy, sadzby DPH, atď...) až na 7 desatinných miest
 • podporuje tri režimy tlače účtenky: priebežná tlač, s protokolovaním bez priebežnej tlače, základný bez protokolovania a priebežnej tlače, v prípade ak to legislatíva a použitý typ fiškalizácie pokladnice umožňuje
 • umožňuje vytvárať používateľom definované vzhľady tlačových formátov a formátov zobrazenia na riadkový (zákaznícky) displej vo vizuálnom konfigurátore, v prípade ak to legislatíva a použitý typ fiškalizácie umožňuje
 • spolupracuje s pokladničnými zariadeniami: fiškálna tlačiareň, pokladničná zásuvka, snímač čiarového kódu, riadkový (zákaznícky) displej, pokladničná váha (cez prídavný modul), platobný terminál (cez prídavný modul)
 • k pokladnici je možné pripojiť ľubovoľný počet zariadení rovnakého typu, okrem fiškálnej tlačiarne
 • umožňuje používateľsky definovať vzhľad programu: veľkosť okna, motív GUI, zobrazenie / skrytie a šírku stĺpcov v tabuľkách prehľadov, zväčšenie veľkosti písma na zlepšenie čitateľnosti pri vyššom rozlíšenía pod.
 • je ovládateľný z klávesnice bez nutnosti použitia myši


Licenčné podmienky

Obchodné podmienky pre predaj uniPOSu sú stanovené tak, aby umožnili zákazníkom poskytnúť optimálnu licenciu podľa rozsahu, v ktorom budú využívať funkčné vlastnosti programu. Program je rozdelený do niekoľkých modulov a zákazník si zakúpi iba tie moduly, ktoré bude používať.

Základná licencia

 • je určená pre nasadenie na PC pokladnici
 • poskytuje služby potrebné na maloobchodný predaj
 • základná konfigurácia programu:
  • lokálne parametre pokladnice
  • v autonómnom alebo master režime aj globálne parametre, formáty vzhľadov, klávesové skratky, zariadenia, používatelia
 • naplnenie predajných položiek, partnerov a ostatných číselníkov sa vykonáva importom z nadradeného programu uniPOS (v budúcnosti JAPwin, MOPwin, COSwin)
 • umožňuje exportovať vystavené doklady do nadradeného programu
 • základná licencie je samostatne využiteľná v režime slave


Modul uniPOS-CFG

 • modul rozšírenej konfigurácie umožňujúci napĺňanie a aktualizáciu údajov:
  • produkty, kategorizáciu produktov, varianty, doplnkové evidencie
  • partneri (odberatelia), kategorizácia partnerov
  • zľavy a prirážky
  • typy platieb a kurzový lístok
 • je potrebný pri používaní pokladnice v autonómnom režime alebo ako nadradenej v režime master
 • obsahuje služby na export rozšírenej konfigurácie do pripojených pokladníc uniPOS


Modul uniPOS-PPV

 • povolenie pripojenia pokladničnej váhy
 • rozhranie na pripojenie pokladničnej váhy je otvorené, ale pripojenie konkrétneho modelu je potrebné si vopred overiť
 • štandardný ovládač podporuje protokoly Tisa alebo CasMorcan
 • otestované bolo pripojenie váh Martes NT-6 a Datalogic Magelan 8300


Modul uniPOS-PPT

 • povolenie pripojenia platobného terminálu
 • umožňuje inicializovať komunikáciu platobného terminálu s autorizačnou centrálou a automaticky zaevidovať nákup v prípade úspešnej autorizácie


Modul uniPOS-OIE

 • importy číselníkov (partneri, produkty) a exporty vystavených dokladov a prehľadov cez otvorené rozhranie vo formáte XML
 • modul bude k dispozícii v najbližšej dobe